top of page

Campanie CashBack

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„CASHBACK – 300 LEI dacă nu primesti bonul fiscal sau primesti bonul eronat.”

 
Perioadă desfășurare campanie: 01.02.2024 — 30.12.2024 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Campania „CASHBACK – 300 LEI daca nu primesti bonul fiscal sau primesti bonul eronat.” este organizată de SC CIORBE SI PLACINTE S.R.L., societate înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6848/2019 , având CUI 41166869, cu sediul social în București, sector 2, BD. Ferdinand I nr. 75-77, bl. LOT1, apartament 56, et 8. reprezentantă de ZOLOTCO OLEG,
 la data de numit în prezentul regulament ‘Organizatorul”
 
Decizia de derulare a campaniei este în conformitate cu regulile din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”), este finală și obligatorie pentru Participanți.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de ore de la data publicării. Modificările Regulamentului nu sunt retroactive.
 
Participarea la campanie implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament, precum și obligativitatea respectării acestora.
 
Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții vor fi considerat a fi citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament și a eventualelor modificări.
 
SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE SI DURATA CONCURSULUI
 
Campania se desfășoară în toate punctele de lucru ale Organizatorului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
     Campania se desfășoară în perioada 01.02.2024 — 30.12.2024. SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, sex, religie, etnie, cu vârsta mai mare de 18 ani împliniți până în ziua participarii la Campanie și care respectă termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Participanți”).
 
Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajații organizatorului, precum si rudele sau afinii acestora până la gradul II inclusiv.
Nu pot participa la Campanie cei care:
> în mod intenționat și voluntar nu își îndeplinesc obligația de a solicita emiterea bonului fiscal;
> În mod intenționat și voluntar refuză primirea bonului fiscal oferit de salariații AICI-SC. CIORBE SI PLACINTE SRL;
> Pierd bonul fiscal după ce anterior au intrat în posesia acestuia;
>    Are deja transmisă și înregistrată o solicitare de participare pe email-ul contact@ciorbesiplacinte.ro
cu privire la Campania in vigoare in perioada stabilită;
 
Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă si neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

 1. În perioada anterior menționată, Organizatorul va acorda suma de 300 lei tuturor persoanelor care achiziționează produse din punctele de lucru ale societății SC CIORBE SI PLACINTE SRL, nu primesc bonul fiscal din partea personalului de vânzare, deși l-au solicitat, anunță această situație în maxim 24 ore de la achiziția produsului/produselor pe adresa de e-mail contact@ciorbesiplacinte.ro sau la numerul de telefon 0745200006 și transmit informațiile minime necesare prin e-mail la adresa contact@ciorbesiplacinte.ro.

 2. informațiile minime necesare pentru preluarea sesizării in vederea validării participării sunt:

Denumirea locației, oraș, cartier, nume strada, elemente de identificare ale locației CIORBE SI PLACINTE 
Interval orar (abatere maximă acceptată este de 15 minute)
Elemente de identificare vizuală a participantului (semnalmente îmbrăcăminte) Informații despre produsele achizitionate si modalitate de plată
Orice alte informații suplimentare pentru a putea identifica persoana denumită, in continuare, cumpărător.

 1. Pentru plata sumei de 300 lei este necesar transmiterea unui număr de cont IBAN de la o banca din România împreună cu denumirea titularului de cont care trebuie sa fie aceeaşi cu persoana care și-a anunțat anterior participarea în forma agreată anterior.

 2. Un participant poate participa la Campanie o singură dată.

 3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat obținerea premiului, Organizatorul are dreptul de a anula respectivul premiu și a cere tragerea la răspundere a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 5. VALIDAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI
 
Termenul de răspuns cu privire la validarea premiului este de 72 ore de la data la care Participantul furnizează pe email informațiile precizate în prezentul Regulament.
Participantul care este declarat câştigător va fi anunțat la aceeaşi adresă de email cu care a participat la data înscrierii în Campanie/telefonic. Premiul se va achita in maxim 15 zile de la validare.
Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament Oficial.
Pentru validarea și acordarea sumei de 300 lei este necesar transmiterea unui număr de cont IBAN de la o banca din România împreună cu numele titularului de cont care trebuie sa fie aceeaşi cu persoana participantă la Campanie.
 
Neîndeplinirea condițiilor de participare la Campanie, atrage după sine descalificarea Participantului,


 
Premiul ramanand la dispoziția Organizatorului
In cazul in care Organizatorul are dovezi de fraudare îşi rezerva dreptul de a descalifica căștigätorul. premiul ramanand la dispoziția Organizatorului.
 
SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Organizatorul nu îşi asuinã responsabilitatea și nu va fi chemat ca parte in niciun litigiu cu privire la premiile oferite.
 
În cazul in care Organizatorul constată că un căștigätor nu a îndeplinit si sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricãnd drepturile și beneficiile ce revin cãștigätorului. Evitand ca Organizatorul să datoreze video despăgubire sau plată respectivului căștigätor.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul in care se desfășoară înscrierile în concurs. În cazul în care se observa orice tentativă de fraudă participarea respectivei persoana la campanie va fi anulată. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoana participantă care prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului. abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 
SECȚIUNEA 7. POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor se face în conformitate cu Regulamentuł (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (..GDPR”).
 
Categoriile de date solicitate sunt prelucrate strict în scopul campaniei actuale pentru identificarea cumpărătorului/participantului și se realizează in baza consimtamantului acestuia obținut o datä cu transmiterea informațiilor pe e-mail la adresa: contact@ciorbesiplacinte.ro
 
De asemenea. datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate in scopurile strict legate de desfășurarea Campaniei. organizare și desfășurare, acordarea sumei de bani, precum și îndeplinirea obligațiilor fiscale si financiar contabile ale organizatorului.
 
Transmiterea acestor informații reprezintă acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor personale strict în scopul campaniei „CASHBACK – 300 LEI dacă nu primesti bonul fiscal sau primesti bonul eronat.”.
 
Categorii de date cu caracter personal (în continuare „Datele Personale”) și tipuri de prelucrãri
 
Datele Participanților cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate în scopul Campaniei sunt următoarele:

 

 • Nume

 • Prenume

 • Adresa

 • Adresa e-mail

 • Localitate

 • Țara

 • Cont bancar

 • Telefon

 
ln scopul derularii Campaniei, se efectuează următoarele prelucrări ale Datelor Personale:
 
1. Colectare prin intermediul informațiilor furnizate pe adresa de email cu care Participantul participa la Campanie:
. Stocarea informațiilor furnizate de Participant:

 1. Validarea câștigătorului;

 2. Contactarea castigatorilor:

 3. Înregistrare, organizare. structurare, stocare (in baze de date proprii), transfer: Perioada de stocare

Datele Personale vor fi prelucrate pe perioada desfășurării Concursului iar ulterior acestuia pe baza de consimtamant. dar nu mai mult de 5 ani.
 
Consecințele refuzului de furnizare a Datelor Personale corecte și complete
Refuzul de a furniza Datele Personale are drept consecință imposibilitatea persoanei vizate de a participa la Campanie sau după caz de a încasat premiul.
 
SECȚIUNEA 8. I ÎNCETAREA CAMPANIEI
 
Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora*. inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului. din motive independente de voința sa, de a continua campania.
*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat. petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forța Majoră. confirmat de Camera de Comerț si Industrie a României.
 
Campania poate fi întrerupta. de asemenea, prin decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca aceasta să fie anunțată public prin intermediul paginii www.ciorbesiplacinte/campanii  și semnalizare in magazine.
 
SECȚIUNEA 12. LITIGII
 
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.
Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa de email contact@ciorbesiplacinte.ro. Organizatorul își rezerva dreptul de a suspenda derularea Campaniei până la rezolvarea reclamatiilor ce vizează incidente ce pot afecta imaginea sau costurile Concursului.
SECȚIUNEA 13. REGULAMENT UL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie. participanții sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor
 
Prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de  participare/desfășurare a acesteia   , termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
Regulamentul de participare/desfășurare al campaniei promoționale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul https://www.ciorbesiplacinte.ro/campanii. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei de valabilității acesteia, vor fi anunțate public de Organizator.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost semnat 4 exemplare, astăzi, data atestării. 


 
CIORBE SI PLACINTE S.R.L.  
Reprezentată de ZOLOTCO OLEG.

bottom of page